fbpx

Dlouhodobý investiční produkt – návrh zákona ze dne 13.4.2023

Ministerstvo financí dne 13. 4. 2023  předložilo návrh zákona pro dlouhodobý investiční produkt. Tímto zákonem se mají měnit některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu. 

Odborné veřejnosti se pro informaci uvedly zatím na www.mfcr.cz příslušné dokumenty ve verzi předložené do vlády.

Zákonem by mělo dojít ke změně několika zákonů a to:

Zákon o daních z příjmů

Zákon o České národní bance

Zákon exekučního řádu

Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Zákon o finančním arbitrovi

Zákon o dluhopisech

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Insolvenční zákon

Zákon o doplňkovém penzijním spoření

Zákon o spotřebitelském úvěru

Níže uvedený návrh zákona pro Parlament České republiky uvádíme tak, jak byl zatím oficiálně komunikován. Po jeho schválení se k vybraným pasážím vrátíme.

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona

č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.,

zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb.,

zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb.,

zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona

č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,

zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona

č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb.,

zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod

č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona

č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,

zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona

č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb.,

zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona

č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb.,

zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona

č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona

č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb.,

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona

č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb.,

zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona

č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona

č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb.,

zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb.,

zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona

č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb.,

zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona

č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,

zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona

č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona

č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb.,

zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona

č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,

zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona

III.

– 2 –

č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb.,

zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb.,

zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona

č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb.,

zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona

č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb.,

zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod

č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb.,

zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona

č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb.,

zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 125/2019 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona

č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb., zákona č. 450/2020 Sb.,

zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona

č. 609/2020 Sb., zákona č. 39/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb.,

zákona č. 285/2021 Sb., zákona č. 286/2021 Sb., zákona č. 297/2021 Sb., zákona

č. 324/2021 Sb., zákona č. 329/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb., zákona č. 142/2022 Sb.,

zákona č. 244/2022 Sb., zákona č. 244/2022 Sb., zákona č. 366/2022 Sb., zákona

č. 432/2022 Sb. a zákona č. 458/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno l) zní:

„l) příjem v podobě

1. pozůstalostní penze, u které je vymezeno období pobírání nejméně 10 let, nebo která je

vyplácena doživotně, nebo jiné než pozůstalostní penze jako dávek vyplácených

z penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní

připojištění se státním příspěvkem,

2. starobní penze, u které je vymezeno období pobírání nejméně 10 let, nebo která je

vyplácena doživotně, invalidní penze nebo jednorázového pojistného pro penzi jako

dávek vyplácených z doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího

doplňkové penzijní spoření,

3. plnění z penzijního pojištění s výjimkou jednorázového plnění, odbytného, odkupného

nebo penze, u které je vymezeno období pobírání kratší než 10 let, jiné než invalidní

penze,

4. pojistného plnění z pojištění osob s výjimkou jednorázového plnění a důchodu, u kterého

je vymezeno období pobírání kratší než 10 let, vyplácených z pojištění pro případ dožití,

z pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti nebo z pojištění

důchodu,“.

2. V § 4 odst. 1 se za písmeno zl) vkládá nové písmeno zm), které zní:

„zm) příjem z úplatného převodu majetku vedeného v rámci dlouhodobého investičního

produktu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobného

produktu, které jsou daňově podporovaným produktem spoření na stáří, poskytnutý ve

prospěch tohoto produktu, ledaže se jedná o převod bez přiměřeného protiplnění podle § 240

odst. 1 insolvenčního zákona,“.

Dosavadní písmeno zm) se označuje jako písmeno zn).

– 3 –

3. V § 6 odst. 9 písmeno p) zní:

„p) příjem v podobě příspěvku uhrazeného zaměstnavatelem na daňově podporované produkty

spoření na stáří zaměstnance do úhrnné výše 50 000 Kč ročně,“.

4. V § 6 se odstavec 14 zrušuje.

CELEX: 32016L1164

5. V § 8 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

„e) plnění z penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní

připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření podle zákona

upravujícího doplňkové penzijní spoření a penzijního pojištění,

f) plnění z pojištění pro případ dožití, z pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo

dřívější smrti a z pojištění důchodu a plnění z jiného pojištění osob, které není pojistným

plněním,“.

6. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Plnění z penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího

penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření podle zákona

upravujícího doplňkové penzijní spoření a penzijního pojištění jsou základem daně po snížení

o zaplacené příspěvky a státní příspěvky hrazené Českou republikou, pokud tyto státní

příspěvky nebyly vráceny. V případě tohoto plnění ve formě penze se zaplacené příspěvky

a státní příspěvky rozloží na vymezené období pobírání penze. Plnění z pojištění pro případ

dožití, z pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti a z pojištění

důchodu a plnění z jiného pojištění osob, které není pojistným plněním, je základem daně po

snížení o zaplacené pojistné. V případě tohoto plnění ve formě důchodu se zaplacené pojistné

rozloží na vymezené období pobírání důchodu.“.

7. V § 8 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

8. V § 8 odst. 8 větě poslední se slova „odstavců 6 a 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

9. V § 15 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Od základu daně lze odečíst příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 48 000 Kč

zaplacené poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho daňově podporované produkty spoření

na stáří. Příspěvkem na produkt spoření na stáří se rozumí také pojistné na soukromé životní

pojištění a majetek připsaný ve prospěch dlouhodobého investičního produktu podle zákona

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobného produktu.

(6) V případě příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona

upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření podle

zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření lze odečíst od základu daně podle odstavce 5

pouze část měsíčního příspěvku, která převyšuje částku, od které náleží nejvyšší státní

– 4 –

příspěvek podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo zákona

upravujícího doplňkové penzijní spoření. V případě zaplacení jednorázového pojistného

na soukromé životní pojištění se pro účely odstavce 5 za příspěvek zaplacený ve zdaňovacím

období trvání pojištění považuje poměrná část jednorázového pojistného připadající na toto

zdaňovací období určená s přesností na dny.“.

10. Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které včetně nadpisů znějí:

㤠15a

Produkt spoření na stáří

(1) Produktem spoření na stáří se pro účely daní z příjmů rozumí

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění

se státním příspěvkem,

b) doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

c) penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

d) soukromé životní pojištění,

e) dlouhodobý investiční produkt podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

a obdobný produkt poskytovaný bankou podle zákona upravujícího činnost bank,

spořitelním a úvěrním družstvem, obchodníkem s cennými papíry, investiční společností,

samosprávným investičním fondem nebo obdobnou zahraniční osobou oprávněnou

poskytovat své služby v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský

hospodářský prostor.

(2) Institucí penzijního pojištění se pro účely daní z příjmů rozumí poskytovatel

finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění, který je

a) provozován na principu fondového hospodaření,

b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém136)

na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává

činnost z toho vyplývající a

c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím

Evropský hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušného orgánu v tomto státě.

(3) Soukromým životním pojištěním se pro účely daní z příjmů rozumí pojištění

pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti a pojištění

důchodu, na který vznikne nárok nejdříve v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60

let věku, sjednaná s pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti

na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,

ve kterých pojistná částka pro případ dožití, pokud je sjednána, činí nejméně

a) 40 000 Kč, pokud pojistná doba činí nejméně 10 a nejvýše 20 let, nebo

b) 70 000 Kč, pokud pojistná doba činí více než 20 let.

(4) Pro účely daní z příjmů se za pojistnou částku pro případ dožití u pojištění důchodu

považuje částka odpovídající jednorázovému plnění při dožití.

– 5 –

§ 15b

Daňová podpora produktu spoření na stáří

(1) Produkt spoření na stáří je daňově podporovaný, pokud je sjednáno nebo jinak

určeno, že výplata peněžních prostředků a plnění z tohoto produktu a odepsání majetku

z dlouhodobého investičního produktu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém

trhu nebo obdobného produktu jsou ve prospěch

a) poplatníka, který produkt sjednal, a to pouze

1. po 120 kalendářních měsících od vzniku produktu, nejdříve však v kalendářním roce,

ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku, a v případě plnění z doplňkového penzijního

spoření, na které podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření vzniká nárok

dosažením věku o 5 let nižšího, než je jeho důchodový věk podle zákona upravujícího

důchodové pojištění, nejdříve v okamžiku dosažení věku o 5 let nižšího, než je jeho

důchodový věk podle zákona upravujícího důchodové pojištění,

2. při jeho invaliditě ve třetím stupni, nebo

3. v souvislosti se zánikem produktu spoření na stáří, nebo

b) jiného poplatníka, a to pouze v případě

1. smrti poplatníka, který produkt sjednal,

2. úplaty poskytovateli tohoto produktu za jeho vedení nebo služby s ním související,

3. převodu majetku vedeného v rámci dlouhodobého investičního produktu podle zákona

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobného produktu za protiplnění

poskytnuté ve prospěch tohoto produktu, ledaže se jedná o převod tohoto majetku bez

přiměřeného protiplnění podle § 240 odst. 1 insolvenčního zákona, nebo

4. plnění povinnosti stanovené jiným právním předpisem.

(2) Pro účely osvobození příjmu zaměstnance v podobě příspěvku uhrazeného

zaměstnavatelem na zaměstnancův daňově podporovaný produkt spoření na stáří není produkt

spoření na stáří daňově podporovaným také tehdy, je-li sjednáno nebo jinak určeno, že

v případě smrti zaměstnance jsou výplata peněžních prostředků nebo plnění z tohoto produktu

nebo odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu podle zákona upravujícího

podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobného produktu ve prospěch tohoto zaměstnavatele.

(3) Zaměstnanec oznámí svému zaměstnavateli, že jeho produkt spoření na stáří přestal

být daňově podporovaný nebo, že došlo ke skutečnosti, která má za následek navrácení daňové

podpory produktu spoření na stáří, do konce kalendářního měsíce, ve kterém k tomu došlo.

(4) K navrácení daňové podpory produktu spoření na stáří dochází, pokud před

uplynutím 120 kalendářních měsíců od jeho vzniku nebo před kalendářním rokem, ve kterém

poplatník dosáhne 60 let věku,

a) došlo k výplatě peněžních prostředků nebo plnění z tohoto produktu nebo k odepsání

majetku z dlouhodobého investičního produktu podle zákona upravujícího podnikání na

kapitálovém trhu nebo obdobného produktu ve prospěch poplatníka, který produkt sjednal,

nejedná-li se o

1. výplatu, plnění nebo odepsání při invaliditě poplatníka ve třetím stupni,

2. výplatu, plnění nebo odepsání z důvodu zániku poskytovatele tohoto produktu nebo

odnětí povolení k poskytování tohoto produktu poskytovateli, pokud jsou obdržené

– 6 –

naspořené peněžní prostředky a majetek do 1 měsíce od jejich přijetí vloženy

na poplatníkův daňově podporovaný produkt spoření na stáří stejného druhu nebo

v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího

penzijní připojištění se státním příspěvkem na jeho daňově podporované doplňkové

penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, ani

3. plnění z doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové

penzijní spoření, na které vznikl nárok dosažením věku o 5 let nižšího, než je

poplatníkův důchodový věk podle zákona upravujícího důchodové pojištění, nebo

b) došlo k výplatě peněžních prostředků nebo plnění z tohoto produktu nebo k odepsání

majetku z dlouhodobého investičního produktu podle zákona upravujícího podnikání na

kapitálovém trhu nebo obdobného produktu poplatníka ve prospěch jiného poplatníka, než

který produkt sjednal, nejedná-li se o

1. výplatu, plnění nebo odepsání po smrti poplatníka, který produkt sjednal,

2. úplatu poskytovateli tohoto produktu za jeho vedení nebo služby s ním související, ani

3. převod majetku vedeného v rámci dlouhodobého investičního produktu podle zákona

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobného produktu za protiplnění

poskytnuté ve prospěch tohoto produktu, ledaže se jedná o převod tohoto majetku bez

přiměřeného protiplnění podle § 240 odst. 1 insolvenčního zákona,

c) tento produkt zanikne, aniž by došlo k výplatě peněžních prostředků nebo plnění z něho

nebo k odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu podle zákona upravujícího

podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobného produktu poplatníka, nejedná-li se o zánik

produktu

1. z důvodu smrti poplatníka,

2. z důvodu zániku poskytovatele tohoto produktu nebo odnětí povolení k poskytování

tohoto produktu poskytovateli, ani

3. se současným převodem všech naspořených peněžních prostředků a majetku na daňově

podporovaný produkt spoření na stáří stejného druhu nebo v případě penzijního

připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění

se státním příspěvkem na daňově podporované doplňkové penzijní spoření podle

zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, nebo

d) došlo k vyplacení výnosů z majetku vedeného v rámci dlouhodobého investičního

produktu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobného

produktu mimo tento produkt.

(5) Navrácením daňové podpory produktu spoření na stáří se rozumí

a) vznik příjmu podle § 10 ve výši úhrnu příspěvků poplatníka, které byly odečteny od

základu daně za bezprostředně předcházejících 10 zdaňovacích období, zaplacených na

tento produkt nebo na produkt spoření na stáří stejného druhu, ze kterého byly všechny

naspořené peněžní prostředky a majetek převedeny na tento produkt,

b) v případě dlouhodobého investičního produktu podle zákona upravujícího podnikání na

kapitálovém trhu nebo obdobného produktu vznik příjmu podle § 10 ve výši úhrnu příjmů,

které byly v bezprostředně předcházejících 10 zdaňovacích obdobích osvobozeny od daně,

z převodu majetku z tohoto produktu nebo z produktu spoření na stáří stejného druhu, ze

kterého byly všechny naspořené peněžní prostředky a majetek převedeny na tento produkt,

snížených o výdaje, o které by byly tyto příjmy sníženy pro zjištění základu daně v těchto

zdaňovacích obdobích, kdyby nebyly osvobozeny od daně; do úhrnu se nezahrnují příjmy,

– 7 –

které by byly ve zdaňovacím období, ve kterém vznikly, osvobozeny od daně i v případě,

že by se nejednalo o převod majetku z dlouhodobého investičního produktu podle zákona

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo obdobného produktu, které jsou daňově

podporovaným produktem na stáří, a

c) vznik příjmu podle § 6 ve výši úhrnu příspěvků hrazených zaměstnavatelem na tento

produkt nebo na produkt spoření na stáří stejného druhu, ze kterého byly všechny

naspořené peněžní prostředky a majetek převedeny na tento produkt, které byly ve

zdaňovacím období, ve kterém nastala skutečnost, která má za následek navrácení daňové

podpory produktu spoření na stáří, a v 10 bezprostředně předcházejících zdaňovacích

obdobích osvobozeny od daně; tento příjem se nepovažuje za vyplácený plátcem daně

z příjmů ze závislé činnosti.

(6) Pokud nastane skutečnost, která má za následek navrácení daňové podpory produktu

spoření na stáří,

a) přestane být produkt spoření na stáří daňově podporovým od

1. zdaňovacího období, ve kterém došlo k této skutečnosti, pro účely odečtení

nezdanitelných částí základu daně a pro účely osvobození příjmů z převodu majetku

z dlouhodobého investičního produktu podle zákona upravujícího podnikání na

kapitálovém trhu nebo obdobného produktu,

2. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve které došlo k této

skutečnosti, pro účely osvobození příjmu zaměstnance v podobě příspěvku uhrazeného

zaměstnavatelem na jeho daňově podporovaný produkt spoření na stáří,

b) plnění z tohoto produktu se nesnižuje o příspěvky hrazené zaměstnavatelem na tento

produkt pro účely určení základu daně s výjimkou

1. příspěvků, v jejichž výši vznikl příjem podle odstavce 5 písm. c),

2. příspěvků neosvobozených od daně z příjmů fyzických osob,

3. příspěvků hrazených zaměstnavatelem před 1. lednem 2000 na penzijní připojištění

se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním

příspěvkem a

4. příspěvků hrazených zaměstnavatelem před 1. lednem 2001 na soukromé životní

pojištění.“.

CELEX: 32016L1164

11. V § 35ba odst. 1 písm. b) se slova „příspěvkem9a), státní příspěvky na doplňkové

penzijní spoření“ nahrazují slovy „příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní

připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle

zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření“, slova „a stipendium poskytované

studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a“ se nahrazují slovy

„, stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,“

a za text „§ 4“ se vkládají slova „, a příjem, který vznikl jako důsledek porušení

podmínek osvobození příjmu nebo uplatnění nezdanitelné části základu daně “.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

– 8 –

12. V § 36 odst. 2 písmeno k) zní:

„k) z plnění z penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní

připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření podle zákona

upravujícího doplňkové penzijní spoření, penzijního pojištění, pojištění pro případ dožití,

pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti a pojištění důchodu

a z plnění z jiného pojištění osob, které není pojistným plněním,“.

13. V § 36 odst. 2 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena p) a r) se označují jako písmena o) a p).

14. V § 38g odstavec 5 zní:

„(5) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, kterému v rámci navrácení daňové

podpory produktu spoření na stáří vznikl příjem podle § 6.“.

15. V § 38k odst. 5 písmeno f) zní:

„f) v jaké výši odečítá od základu daně příspěvky zaplacené na svůj daňově podporovaný

produkt spoření na stáří,“.

16. V § 38k odst. 5 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až j).

17. V § 38l odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j) smlouvou o dlouhodobém investičním produktu podle zákona upravujícího podnikání na

kapitálovém trhu nebo obdobném produktu a každoročně potvrzením osoby, která tento

produkt poskytuje, o majetku připsaném poplatníkem ve prospěch tohoto produktu v

uplynulém zdaňovacím období,”.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

18. V § 38l odst. 1 písm. l) se slova „rozhodnutím Úřadu práce České republiky,“ zrušují.

19. V na konci textu poznámky pod čarou č. 136 se doplňují slova „, v platném znění“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije

zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového

spoření podle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, ve znění zákona

č. 183/2017 Sb., se použije § 4 odst. 1 písm. l) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění

– 9 –

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, doplňkové penzijní

spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění

pozdějších předpisů, penzijní pojištění a soukromé životní pojištění vzniklá přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 6 odst. 9 písm. p), § 6 odst. 14, § 8 odst. 1

písm. e) a f), § 8 odst. 6 a 7, § 15 odst. 5 a 6 s výjimkou maximálních částek, které lze

odečíst od základu daně, § 36 odst. 2 písm. k) a o) a § 38k odst. 5 písm. f) a g) zákona

č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Na příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaplacené před 1. lednem

2015 se použijí § 6 odst. 9 písm. p), § 8 odst. 7 a § 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve

znění účinném před 1. lednem 2015 a nepoužijí se § 8 odst. 6 a § 15b odst. 5 písm. c)

zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Nejvyšší částka, kterou lze osvobodit od daně podle § 6 odst. 9 písm. p) zákona

č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se snižuje

o úhrn částek, které jsou za dané zdaňovací období osvobozeny od daně podle § 6 odst. 9

písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona.

6. Nejvyšší částka, kterou lze odečíst za dané zdaňovací období od základu daně podle § 15

odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

se použije i na příspěvky a pojistná podle § 15 odst. 5 a 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance

Čl. III

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona

č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod

č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,

zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona

č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb.,

zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb.,

zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona

č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,

zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona

č. 183/2017 Sb., zákona č. 89/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb.,

zákona č. 192/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 219/2021 Sb., zákona

č. 353/2021 Sb., zákona č. 417/2021 Sb. a zákona č. 129/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 43f odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) pro účely uveřejňování průměrů zápůjčních úrokových sazeb podle zákona upravujícího

spotřebitelský úvěr,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

– 10 –

2. V § 43f odst. 1 písm. h) se text „f)“ nahrazuje textem „g)“.

3. V § 46e odst. 3 se za text „Kč“ vkládají slova „, nebo určuje horní hranici pokuty podle

násobku neoprávněného prospěchu nebo podle dosaženého ročního obratu“.

4. V § 46e se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Do promlčecí doby se nezapočítává doba,

po kterou trvala některá ze skutečností podle § 32 odst. 1 zákona odpovědnosti za

přestupky a řízení o nich.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. IV

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona

č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,

zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona

č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona

č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona

č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona

č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 99/2013 Sb.,

zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření

Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona

č. 261/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb. se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě první se slova „s trvalým pobytem na území České republiky“ zrušují.

2. V § 2 se odstavce 2 a 3, včetně poznámky pod čarou č. 1ab, zrušují.

3. V § 19 odst. 1 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno f).

4. V § 21 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Zemřou-li účastník i osoba či osoby určené

ve smlouvě ve stejnou dobu nebo za okolností, které brání zjištění, kdo z nich zemřel

jako první, považuje se pro účely posouzení vzniku nároku na pozůstalostní penzi za

zjištěné, že účastník přežil tuto osobu či osoby určené ve smlouvě a částka vypočtená

podle § 23 odst. 3 se stává ve smyslu § 25 předmětem dědictví.“

5. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zemřou-li účastník i osoba či osoby určené ve smlouvě ve stejnou dobu nebo za

okolností, které brání zjištění, kdo z nich zemřel jako první, považuje se pro účely posouzení

– 11 –

vzniku nároku na odbytné za zjištěné, že účastník přežil tuto osobu či osoby určené ve smlouvě

a částka vypočtená podle § 23 odst. 3 se stává ve smyslu § 25 předmětem dědictví.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. § 29 zní:

㤠29

Poskytování státního příspěvku ve prospěch účastníka penzijního připojištění se řídí

zákonem o doplňkovém penzijním spoření.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna exekučního řádu

Čl. V

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona

č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,

zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona

č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona

č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,

zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona

č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona

č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 256/2013 Sb.,

zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření

Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona

č. 375/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 298/2017 Sb.,

zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 38/2021 Sb.,

zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 286/2021 Sb. a zákona

č. 214/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 3 ve větě první se slova „peněžní ústav o součinnost“ nahrazují slovy

„peněžní ústav nebo finanční instituci o součinnost“ a slova „peněžní ústav součinnost“

se nahrazují slovy „peněžní ústav nebo finanční instituce součinnost“.

7. V § 34 odst. 3 větě druhé se slova „není povinen“ nahrazují slovy „nebo finanční

instituce nejsou povinny“.

2. V § 49 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Přílohou exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. c) a vyrozumění o tom, že byly

splněny podmínky podle § 52 odst. 3, nebo usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu

podle odstavce 1 písm. c), jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky jiné pohledávky

povinného než z účtu u peněžního ústavu, je-li dlužníkem povinného finanční instituce, je

– 12 –

datový soubor, který obsahuje údaje uvedené v tomto exekučním příkazu nebo vyrozumění

nebo datový soubor obsahující údaje o změně nebo zrušení exekučního příkazu. Po obdržení

datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. c), finanční

instituce bez zbytečného odkladu sdělí exekutorovi datovým souborem pořadí vymáhané

pohledávky.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.

3. V § 49 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. VI

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona

č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,

zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona

č. 336/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 171/2018 Sb.,

zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb. a zákona č. 129/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu.“.

2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) poskytovatel dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. VII

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona

č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona

č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,

zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona

č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 137/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,

zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona

č. 237/2020 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „, nebo údaj o tom, že výnos je určen rozdílem mezi

jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem; anebo je z dluhopisu“

nahrazují slovy „; neobsahuje-li dluhopis výnos dluhopisu, musí být z něho“.

– 13 –

2. V § 6 odst. 1 písm. g) se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovy „prvního nabyvatele“.

3. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

㤠9

Náležitosti emisních podmínek

(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace a údaje obsažené

v prospektu

a) informace a údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až f) a j),

b) informaci o tom, zda jde o listinný dluhopis, imobilizovaný cenný papír nebo zaknihovaný

cenný papír,

c) lhůtu pro upisování emise dluhopisů,

d) informaci o tom, jak je výnos dluhopisu určen, nebo že dluhopis je bez výnosu,

e) informaci o tom, jak a kde má být dluhopis splacen, včetně případné informace o datu

splatnosti a výši jednotlivých splátek, má-li být dlužná částka splacena ve splátkách,

f) způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „schůze vlastníků“)

a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu,

g) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků,

h) informaci o tom, zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí

dluhopisů a nad jejich emitentem, a

i) informaci o tom, že pokud prospekt schvaluje Česká národní banka,

1. posuzuje jej pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených,

2. neposuzuje při tom hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a

3. schválením prospektu se nevyjadřuje k budoucím ziskům emitenta ani k jeho schopnosti

splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu nebo jeho poměrný výnos.

(2) Není-li nejpozději k datu emise uveřejněn prospekt, obsahují emisní podmínky dále

a) emisní kurz, případně způsob jeho určení,

b) způsob a místo upisování dluhopisu,

c) způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům,

d) způsob a místo úhrady nebo jiného vyrovnání emisního kurzu upsaného dluhopisu,

e) informaci o zdaňování výnosu dluhopisu,

f) údaje identifikující osoby, které se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení

dluhopisu a na vyplacení výnosu dluhopisu, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto

činnostech,

g) identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci

cenných papírů a

h) informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem byl udělen rating podle čl. 3 odst. 1 písm. a)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/200911)

, je-li tato informace emitentovi

známa.

– 14 –

(3) Emisní podmínky podle záměru emitenta obsahují dále alespoň odkazem

na informace a údaje obsažené v prospektu informace o

a) rozhodnutí emitenta, že emise dluhopisů bude v rámci lhůty pro upisování vydávána

postupně po částech (v tranších),

b) právu emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo podle § 7 odst. 1 písm. c),

c) zástavním právu nebo jiném zajištění u dluhopisu, u nějž je splacení dluhopisu nebo

vyplacení jeho výnosu zajištěno, a způsob výkonu zástavního práva nebo jiného zajištění,

včetně případných informací podle § 20,

d) způsobu losování u dluhopisu, jehož výnos je spojen s dluhopisem, který je losován,

e) rozhodnutí emitenta podle § 17,

f) uveřejňování a zpřístupňování informací podle tohoto zákona v jiném, než českém jazyce,

g) rozhodnutí emitenta o vyloučení možnosti oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu

od dluhopisu,

h) oprávnění emitenta splatit dluhopis a poměrný výnos dluhopisu před datem jeho splatnosti

s vymezením podmínek a způsobu předčasného splacení a způsobu výpočtu hodnoty

nesplacených nevrácených kupónů podle § 19 odst. 4,

i) oprávnění vlastníka dluhopisu žádat splacení dluhopisu případně i poměrného výnosu před

datem splatnosti a o vymezení podmínek, za kterých je oprávněn tak učinit,

j) znění rozhodčí doložky, mají-li být spory o právech a povinnostech spojených s dluhopisem

řešeny v rozhodčím řízení,

k) způsobu oznámení dne, od kterého lze u vyměnitelného dluhopisu uplatnit právo na výměnu

za jiný dluhopis nebo akcii, a o místě a lhůtě pro uplatnění tohoto práva; pokud je

vyměnitelný dluhopis zaknihovaným dluhopisem, den, který je rozhodný pro určení osoby

oprávněné vykonat práva z tohoto dluhopisu,

l) způsobu oznámení dne, od kterého lze uplatnit právo na přednostní úpis akcií u prioritních

akcií, a o místě a lhůtě pro uplatnění tohoto práva; pokud je prioritní dluhopis zaknihovaným

dluhopisem, den, který je rozhodný pro určení osoby oprávněné vykonat práva z tohoto

dluhopisu,

m) podmínkách a míře podřízenosti podle § 34 u podřízeného dluhopisu a

n) určení jiného pořadí uspokojení dluhů z podřízeného dluhopisu, a to i ve vztahu k uspokojení

ostatních dluhů, včetně dluhů z jiných podřízených dluhopisů, nebo rozdílně ve vztahu

k dluhu odpovídajícímu právu na splacení dluhopisu a jiným právům s dluhopisem

spojeným.

(4) Není-li nejpozději k datu emise uveřejněn prospekt, emisní podmínky podle záměrů

emitenta dále obsahují informace o

a) tom, kdy, jak a kde má být vyplacen výnos dluhopisu, není-li výnos určen rozdílem mezi

jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem,

b) tom, že splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu je zajištěno třetí osobou, a o tom,

kde je smlouva, kterou se sjednává zajištění, přístupná investorům,

c) dalších právech, která jsou s dluhopisem spojena, a

d) tom, kdo povede evidenci zaknihovaných dluhopisů.

___________________________________

– 15 –

11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009

o ratingových agenturách, v platném znění.“.

4. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:

㤠9a

Náležitosti emisních podmínek dluhopisů nabízených v rámci podlimitní veřejné

nabídky

(1) Dluhopis je nabízen v rámci podlimitní veřejné nabídky, jestliže

a) je jeho emitentem právnická osoba,

b) je veřejně nabízen podle čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2017/112912)

,

c) není nejpozději k datu emise uveřejněn prospekt a

d) je celková hodnota protiplnění nabízených dluhopisů vyšší než částka odpovídající

100 000 EUR a nižší než částka odpovídající 1 000 000 EUR; tato částka se vypočítává

za dluhopisy nabízené v členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.

(2) Emisní podmínky dluhopisu nabízeného v rámci podlimitní veřejné nabídky

obsahují kromě informací a údajů podle § 9 dále

a) sídlo emitenta,

b) měsíc a rok zahájení činnosti emitenta; pokud je datum zahájení činnosti shodné se vznikem

emitenta, uvede se namísto toho datum vzniku emitenta,

c) popis hlavních činností, které emitent vykonává,

d) výši minimální investice; pokud je výše minimální investice shodná se jmenovitou hodnotou

jako dlužnou částkou, uvede se namísto toho jmenovitá hodnota,

e) předpokládaný objem emise,

f) popis účelu emise,

g) plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu alespoň do 12 měsíců před datem

splatnosti,

h) informaci o tom, že k emisi dluhopisů nebyl schválen prospekt Českou národní bankou nebo

orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie,

i) výroční zprávy a účetní závěrky emitenta za poslední 2 účetní období nebo období počínající

vznikem emitenta, podle toho, která doba je kratší, a byla-li účetní závěrka ověřena

auditorem, také zprávu auditora o ověření účetní závěrky; výroční zprávy, účetní závěrky

a zprávy auditora o ověření účetní závěrky lze připojit formou odkazu na internetové stránky

emitenta nebo na sbírku listin, která je součástí veřejného rejstříku,

j) v případě emitenta, který je součástí konsolidačního celku, rovněž výroční zprávy a účetní

závěrky za poslední 2 účetní období nebo období počínající vznikem účetní jednotky

povinné sestavit konsolidovanou účetní závěrku (dále jen „konsolidující účetní jednotka“),

podle toho, která doba je kratší, i ve vztahu ke konsolidačnímu celku, jinak emitent uvede,

že není součástí konsolidačního celku; výroční zprávy a účetní závěrky lze připojit formou

odkazu na internetové stránky konsolidující účetní jednotky nebo na sbírku listin, která je

– 16 –

součástí veřejného rejstříku,

k) v případě existence právnické osoby, která je ručitelem za dluhy emitenta z dluhopisů,

rovněž výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 2 účetní období nebo období počínající

vznikem ručitele, podle toho, která doba je kratší, i ve vztahu k ručiteli, jinak emitent uvede,

že ručitelem za jeho dluhy z dluhopisů není právnická osoba; výroční zprávy a účetní

závěrky lze připojit formou odkazu na internetové stránky ručitele nebo na sbírku listin, která

je součástí veřejného rejstříku,

l) údaje identifikující osoby, které dluhopisy nabízí,

m) informaci o tom, čím je splacení dlužné částky zajištěno, nebo informaci, že splacení dlužné

částky není nijak zajištěno,

n) informaci o všech osobách ve vrcholném vedení emitenta podle zákona upravujícího

evidenci skutečných majitelů, uvedením jejich jména, akademických titulů, jejich pracovní

pozice v emitentovi, názvu právnické osoby, kde získaly nejdůležitější pracovní zkušenost,

a počtu let jejich relevantní praxe,

o) v případě emitenta, který je součástí konsolidačního celku, informaci v grafické podobě

o struktuře konsolidačního celku a

p) údaje identifikující skutečného majitele emitenta podle zákona upravujícího evidenci

skutečných majitelů.

(3) Emitent dluhopisu nabízeného v rámci podlimitní veřejné nabídky uveřejní na svých

internetových stránkách nejpozději k datu emise emisní podmínky obsahující informace a údaje

podle odstavce 2; § 3 odst. 2 věta druhá se použije obdobně.

(4) Osoba nabízející dluhopis v rámci podlimitní veřejné nabídky uveřejní na svých

internetových stránkách nejpozději k datu zahájení nabízení emisní podmínky obsahující

informace a údaje podle odstavce 2 a zajistí, aby tyto emisní podmínky byly zpřístupněny na

těchto internetových stránkách bezplatně a v nezměněné podobě trvale alespoň po dobu

nabízení a 12 měsíců od skončení nabízení a měly podobu datového souboru vhodného ke

stažení v běžně používaném datovém formátu.

________________________________

12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017

o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů

k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění.“.

5. V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) ke změně, která nemá negativní dopad na postavení nebo zájmy vlastníků dluhopisů, nebo“.

6. V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „podle § 9“ nahrazují slovy „stanovených podle § 9

nebo 9a“.

7. V § 16 písm. c) se za slovo „dluhopisu“ vkládají slova „, včetně jakékoliv prémie splatné

při předčasné splatnosti dluhopisu“.

8. V § 20 odst. 3 větě první se slova „nutné k identifikaci“ nahrazují slovem „identifikující“

– 17 –

a na konci textu věty první se doplňují slova „, nebo způsob, jakým dojde v budoucnu

k ustanovení osoby do funkce agenta pro zajištění podle odstavce 1“.

9. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě, že emisní podmínky upravují

pouze způsob ustanovení osoby do funkce agenta pro zajištění podle věty první,

zpřístupní emitent investorům informace a údaje vyžadované podle odstavce 4 stejným

způsobem jako emisní podmínky neprodleně poté, kdy dojde k ustanovení osoby do

funkce agenta pro zajištění.“.

10. V § 20 odst. 4 se slova „nutné k identifikaci“ nahrazují slovem „identifikující“.

11. V § 21a odst. 2 se za slovo „státě“ vkládají slova „Evropské unie nebo jiném státě

tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“)“.

12. V § 22 odst. 3 úvodní části ustanovení větě první se slovo „způsobem,“ nahrazuje slovy

„stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny emisní podmínky, nebo jiným

způsobem“.

13. V § 22 odst. 4 se slova „vlastníka dluhopisu“ nahrazují slovy „svolavatele, kterým není

emitent“.

14. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Lhůta pro oznámení konání schůze

vlastníků podle § 22 odst. 3 se pro účely náhradní schůze vlastníků zkracuje na 5

pracovních dnů, nestanoví-li emisní podmínky delší lhůtu. Svolavatel je oprávněn svolat

náhradní schůzi vlastníků rovněž současně se svoláním původní schůze vlastníků nebo

kdykoli před konáním řádné schůze vlastníků tak, aby se konala alespoň 5 pracovních

dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Svolavatel nejpozději

v den následující po dni konání původní schůze stejným způsobem, jakým byly

zpřístupněny emisní podmínky, nebo jiným způsobem stanoveným v emisních

podmínkách, oznámí vlastníkům dluhopisů, že původní schůze vlastníků nebyla

schopna se usnášet.“.

15. V § 23 odstavec 5 zní:

„(5) Jestliže schůze vlastníků souhlasila se změnami zásadní povahy, může osoba, která

byla vlastníkem dluhopisu k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků a podle zápisu

hlasovala na schůzi proti návrhu nebo se schůze nezúčastnila, požádat emitenta o předčasné

splacení jmenovité hodnoty dluhopisu včetně poměrného výnosu nebo o odkup dluhopisu

za tržní cenu. Byl-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním

kurzem, je emitent povinen splatit vlastníkům dluhopisů emisní kurz a poměrný výnos nebo od

nich dluhopis odkoupit za tržní cenu. Žádost o předčasné splacení nebo odkup za tržní cenu

musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení schůze vlastníků nebo společné schůze

vlastníků podle odstavce 8. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení nebo odkup za

tržní cenu zaniká. Emitent je povinen vyplatit příslušnou částku do 30 dnů od doručení žádosti

způsobem a na místě, které pro splacení dluhopisu stanoví emisní podmínky.“.

– 18 –

16. V § 23 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 13

zní:

„(6) Právo podle odstavců 5 a 7 nemá vlastník dluhopisu, který má podle emisních

podmínek nebo prospektu představovat

a) nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2 podle čl. 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 575/20133)

,

b) nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2 podle čl. 72 až 75 nařízení Komise v přenesené

pravomoci (EU) 2015/3513)

,

c) nástroj způsobilých závazků podle čl. 72b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 575/20133), nebo

d) způsobilý závazek, ke kterému se má přihlédnout pro účely plnění povinnosti udržovat

kapitál a odepisovatelné závazky alespoň ve výši minimálního požadavku nebo vnitřního

minimálního požadavku podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize

na finančním trhu.

______________________________

13) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým

se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací

a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), v platném znění.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

17. V § 23 odst. 7 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

18. V § 23 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Upraví-li emisní podmínky práva a povinnosti vlastníků dluhopisů odchylně od

odstavců 1 až 8, musí na to emitent upozornit v prospektu dluhopisů nebo nejpozději k datu

emise stejným způsobem, kterým zpřístupnil emisní podmínky.“

19. V § 24 odst. 5 větě první se slova „nutné k identifikaci“ nahrazují slovem

„identifikující“.

20. Za § 24a se vkládá nový § 24b, který včetně nadpisu zní:

㤠24b

Rozhodování mimo schůzi vlastníků (per rollam)

(1) Připouští-li emisní podmínky dluhopisů rozhodování mimo schůzi vlastníků (dále

jen „rozhodování per rollam“), oznámí osoba oprávněná svolat schůzi vlastníků všem

vlastníkům dluhopisů návrh rozhodnutí, a to stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny

emisní podmínky, nebo jiným způsobem stanoveným v emisních podmínkách.

(2) Návrh rozhodnutí obsahuje

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,

– 19 –

b) lhůtu pro doručení vyjádření vlastníka dluhopisu určenou emisními podmínkami, jinak

15 dnů; pro začátek běhu lhůty je rozhodný den oznámení podle odstavce 1,

c) rozhodný den pro účast na rozhodování per rollam, který nemůže předcházet oznámení podle

odstavce 1 o více než 30 dnů,

d) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí a

e) další informace a údaje, určí-li tak emisní podmínky.

(3) Jedná-li se o návrh k hlasování ve věcech stanovených v § 21 odst. 1, je k platnému

započtení hlasu vyžadován úředně ověřený vlastnoruční podpis nebo úředně ověřený uznávaný

elektronický podpis vlastníka dluhopisu.

(4) Nedoručí-li vlastník dluhopisu ve lhůtě podle odstavce 2 písm. b) osobě oprávněné

svolat schůzi vlastníků souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná

většina se počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků dluhopisů.

(5) Pro rozhodování per rollam se § 23 použije obdobně. Za den konání schůze vlastníků

se považuje poslední den lhůty stanovené pro doručení vyjádření vlastníků dluhopisů. Pro obsah

notářského zápisu se § 80gd odst. 2 notářského řádu použije přiměřeně; namísto údaje

identifikujícího notářský zápis o návrhu rozhodnutí, se uvede obsah navrženého rozhodnutí

a prohlášení podle § 80gd odst. 2 písm. j) notářského řádu se neuvede.

(6) Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního vlastníka

dluhopisů k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení

vyjádření vlastníků dluhopisů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.“.

21. V § 25 odst. 7 se slova „k) až m), § 10 a § 21 až 24a se nevztahují na“ nahrazují slovy

„f) až i), § 9 odst. 2 písm. h), § 9a, 10 a § 21 až 24b se nepoužijí pro“.

22. V § 26 odst. 1 se věty čtvrtá a pátá nahrazují větami „Ministerstvo uveřejňuje emisní

podmínky státních dluhopisů a společné emisní podmínky státních pokladničních

poukázek na svých internetových stránkách, nejde-li o emisní podmínky státního

dluhopisu vydávaného v zahraničí nebo podle práva cizího státu. Společné emisní

podmínky státních pokladničních poukázek jsou pro jednotlivé emise doplňovány údaji

podle § 6 odst. 1 písm. d), f) a j), § 9 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 2 písm. g), které jsou

ministerstvem uveřejňovány na jeho internetových stránkách.“.

23. V § 26 odst. 2 větě poslední se slova „a podle § 9 odst. 1 písm. g) a j)“ nahrazují slovy

„, § 9 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 2 písm. g)“.

24. V § 26 odst. 3 větě první se za slovo „nesmí“ vkládá slovo „jednostranně“ a slova „1

písm. f) a i) a § 9 odst. 2 písm. j)“ se nahrazují slovy „2 písm. b) až d) a f) a § 9 odst. 4

písm. d)“.

25. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Státní dluhopisy vydávané podle českého práva se prodávají prostřednictvím České

národní banky nebo prostřednictvím osoby, která je k výkonu takové činnosti oprávněna, pokud

– 20 –

se takto ministerstvo a Česká národní banka dohodnou. Státní dluhopisy, jejichž převoditelnost

je omezena nebo vyloučena, a státní dluhopisy vydávané podle práva cizího státu se prodávají

prostřednictvím České národní banky, ministerstva, nebo na základě dohody s ministerstvem

prostřednictvím osoby, která je k výkonu takové činnosti oprávněna, pokud se takto

ministerstvo a tato osoba dohodnou.“.

26. V § 26 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) K právnímu jednání, kterým nezletilý nabývá od emitenta státní dluhopis,

a k právnímu jednání souvisejícímu s jeho splacením, s výjimkou žádosti o předčasné splacení,

a s vyplacením výnosu nezletilému nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu.“.

27. V § 28aa se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Výpočet a výše platby jistiny se pro účely stanovení čistého odtoku likvidity

u krytého dluhopisu se strukturou prodloužitelné splatnosti stanoví podle konečného data

splatnosti v souladu s podmínkami takového krytého dluhopisu se strukturou prodloužitelné

splatnosti.“.

28. V § 30d odst. 4 se na konci písmene c) doplňuje slovo „a“, na konci písmene d) se slovo

„a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

29. § 34 zní:

㤠34

(1) Podřízený dluhopis je dluhopis, u kterého bude dluh odpovídající právu na splacení

jmenovité hodnoty dluhopisu a, nestanoví-li emisní podmínky jinak, i jiným právům s tímto

dluhopisem spojeným uspokojen až po uspokojení všech ostatních dluhů nebo dluhů určených

emisními podmínkami.

(2) Dluhy z podřízených dluhopisů podle odstavce 1 se uspokojují

a) až po uspokojení všech dluhů, po jejichž uspokojení mají být podle odstavce 1 uspokojeny,

a

b) ve vztahu k jakýmkoliv jiným dluhům emitenta podřízeným podle odstavce 1, podle jiného

právního předpisu nebo obdobným způsobem podle práva cizího státu podle jejich

stanovené nebo dohodnuté míry podřízenosti; jinak se uspokojují poměrně.

(3) Skutečnost, že jde o podřízený dluhopis, musí být zřetelným způsobem vyznačena

na listinném dluhopisu nebo v evidenci investičních nástrojů a dále ve všech propagačních

sděleních týkajících se podřízeného dluhopisu.“.

30. V § 35 odstavec 1 zní:

„(1) Sběrný dluhopis je dluhopis, který představuje samostatnou emisi. Vlastníci podílů

na sběrném dluhopisu upisují podíly na sběrném dluhopisu v rámci lhůty pro upisování,

a případně dodatečné lhůty pro upisování, úpisy v upisovací listině. Počet upsaných podílů

– 21 –

na sběrném dluhopisu každého vlastníka představuje jeho celkový podíl na sběrném

dluhopisu.“.

31. V § 35 odst. 2 se ve větě první slova „dluhopisů, které“ nahrazují slovem „, kterou“,

ve větě druhé se slova „emisi dluhopisů“ zrušují a ve větě třetí se slovo „dluhopisů“

zrušuje.

32. V § 35 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „, a to již od okamžiku upsání podílu

na sběrném dluhopisu po datu emise; ustanovení odstavce 2 upravující vydání sběrného

dluhopisu tím není dotčeno“.

33. V § 36 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, a to nejpozději k datu

emise“.

34. V § 36 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „, a to již od okamžiku upsání

podílu na sběrném dluhopisu po datu emise bez ohledu na to, zda již nastal okamžik

vydání sběrného dluhopisu ve smyslu § 35 odst. 2“.

35. V § 36 odst. 5 se za slova „velikosti jeho“ vkládá slovo „celkového“.

36. V § 36a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zástavní právo k podílu na sběrném

dluhopisu je možné zřídit po upsání příslušného podílu na sběrném dluhopisu po datu

emise bez ohledu na to, zda již nastal okamžik vydání sběrného dluhopisu ve smyslu

§ 35 odst. 2.“.

37. V nadpisu části čtvrté se doplňují slova „A DLUHOPISŮM NABÍZENÝM

V RÁMCI PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY“.

38. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:

㤠40a

(1) Emitent dluhopisu nabízeného v rámci podlimitní veřejné nabídky se dopustí

přestupku tím, že neuveřejní emisní podmínky podle § 9a odst. 3.

(2) Osoba nabízející dluhopis v rámci podlimitní veřejné nabídky se dopustí přestupku

tím, že nesplní některou z povinností podle § 9a odst. 4 týkající se uveřejnění emisních

podmínek.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.“.

39. V § 41 se za text „§ 40“ vkládají slova „a 40a“.

– 22 –

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Právní vztahy z dluhopisů, jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona,

jakož i z jejich emisních podmínek uveřejněných nebo jinak zpřístupněných přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. IX

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona

č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb.,

zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona

č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,

zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona

č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb.,

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona

č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb.,

zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona

č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,

zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona

č. 204/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 298/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb.,

zákona č. 91/2022 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 6a odst. 2 se slova „uvedeného v § 8a odst. 1 až 3“ zrušují.

2. V § 6a odst. 3 se slova „uvedený v § 8a odst. 1 až 3“ zrušují.

3. V § 12e odst. 3 se za slovo „vypracuje“ vkládají slova „nejméně jednou ročně“.

4. V § 12h odstavec 4 zní:

„(4) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění

informačních povinností podle odstavců 2 a 3.“.

5. V § 12l odst. 6 písm. b) slova „a nepředstavuje“ nahrazují slovy „nebo představuje“.

CELEX: 32019L2034

6. V § 14a odst. 3 se slova „Odstavec 2 se nepoužije pro osobu“ nahrazují slovy „Splnění

– 23 –

podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) se nevyžaduje u osoby“.

7. V § 17 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Záznamy telefonických hovorů a

elektronické komunikace obchodník s cennými papíry uchovává jen v případech

stanovených v odstavci 2.“.

8. V § 17 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, které zahrnují přijetí, předání

nebo provedení pokynu zákazníka“.

9. V § 18 odst. 3 se za text „6a“ vkládá text „, 6aa“.

10. V § 29 odst. 4 se slova „, obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo

srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na

základě povolení České národní banky, nebo samosprávnému fondu kolektivního

investování“ nahrazují slovy „nebo samosprávnému investičnímu fondu“.

CELEX: 32014L0065

11. V § 43 se text „12g“ nahrazuje textem „10aa“.

CELEX: 32014L0065

12. § 90f včetně nadpisu zní:

㤠90f

Oznamovací povinnost provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností

vypořádání

Dozví-li se provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo

účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo

v České republice, o rozhodnutí či jiném zásahu orgánu veřejné moci podle § 88 odst. 2,

vyrozumí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Českou národní banku; to neplatí, je-li

rozhodnutí vydáno nebo zásah proveden v rámci insolvenčního řízení.“.

13. V § 90g odst. 3 a 4 se slova „podle § 90f“ nahrazují slovy „o rozhodnutí nebo jiném

zásahu orgánu veřejné moci podle § 88 odst. 2“.

14. Za § 90j se vkládá nový § 90k, který zní:

㤠90k

Poskytovatel služeb skupinového financování nejpozději do 4 měsíců po skončení

účetního období předloží České národní bance účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní

závěrku ověřenou auditorem.“.

– 24 –

15. V § 136a se slova „nebo 156“ zrušují.

16. Za § 158a se vkládá nový § 158b, který zní:

㤠158b

(1) Fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 193d

ovlivňuje zaměstnance při výběru poskytovatele dlouhodobého investičního produktu nebo

přijme zakázanou pobídku.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

17. V § 163 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Právnická osoba se jako poskytovatel dlouhodobého investičního produktu dopustí

přestupku tím, že

a) v rozporu s § 193a odst. 3 uloží peněžní prostředky majitele dlouhodobého investičního

produktu u osoby, která není oprávněna přijímat vklady od veřejnosti podle zákona

upravujícího činnost bank nebo neeviduje výši práv na výplatu peněžních prostředků v rámci

jím vedeném dlouhodobém investičním produktu,

b) v rozporu s § 193a odst. 4 pověří vedením evidence investičních nástrojů osobu, která není

oprávněna vést tuto evidenci nebo neeviduje počet a druh investičních nástrojů v rámci jím

vedeném dlouhodobém investičním produktu,

c) provede pokyn majitele dlouhodobého investičního produktu v rozporu s § 193b odst. 1,

nebo

d) vede v rámci dlouhodobého investičního produktu majetek, který není uvedený v § 193c.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

18. V § 163 odst. 7 se slova „2 nebo 3“ nahrazují slovy „2, 3 nebo 4“.

19. Za § 163a se vkládá nový § 163b, který zní:

㤠163b

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku

tím, že v rozporu s § 193d ovlivňuje zaměstnance při výběru poskytovatele dlouhodobého

investičního produktu nebo přijme zakázanou pobídku.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

20. V § 164 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo 4 nebo § 16a“.

21. Za § 173a se vkládá nový § 173b, který zní:

– 25 –

㤠173b

(1) Poskytovatel služeb skupinového financování se dopustí přestupku tím, že nesplní

informační povinnost podle § 90k.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.“.

22. Za část čtrnáctou se vkládá nová část patnáctá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST PATNÁCTÁ

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT

§ 193a

Smlouva o dlouhodobém investičním produktu

(1) Smlouvou o dlouhodobém investičním produktu se poskytovatel dlouhodobého

investičního produktu jako podnikatel zavazuje poskytovat dlouhodobý investiční produkt

podle tohoto zákona pro majitele tohoto produktu.

(2) Poskytovat dlouhodobý investiční produkt může jen banka, spořitelní a úvěrní

družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost, samosprávný investiční fond nebo

obdobná zahraniční osoba oprávněná poskytovat své služby v České republice.

(3) Nemá-li poskytovatel dlouhodobého investičního produktu oprávnění přijímat

vklady od veřejnosti podle zákona upravujícího činnost bank, může uložit peněžní prostředky

majitele dlouhodobého investičního produktu v jeho prospěch u osoby oprávněné přijímat

vklady od veřejnosti podle zákona upravujícího činnost bank a evidovat výši práv na výplatu

peněžních prostředků v rámci jím vedeného dlouhodobého investičního produktu.

(4) Nemá-li poskytovatel dlouhodobého investičního produktu oprávnění vést evidenci

investičních nástrojů vedených v rámci dlouhodobého investičního produktu, může pověřit

vedením evidence investičních nástrojů majitele dlouhodobého investičního produktu v jeho

prospěch osobu oprávněnou vést evidenci příslušných investičních nástrojů a evidovat počet

a druh investičních nástrojů v rámci jím vedeného dlouhodobého investičního produktu.

(5) Každý dlouhodobý investiční produkt může mít jen jednoho poskytovatele; to

nebrání tomu, aby poskytovatel využíval při poskytování dlouhodobého investičního produktu

služeb jiných osob.

(6) Dlouhodobý investiční produkt není účtem ani majetkovým účtem a poskytování

dlouhodobého investičního produktu není přijímáním vkladů od veřejnosti podle zákona

upravujícího činnost bank, investiční službou ani platební službou. Uzavřením smlouvy

o dlouhodobém investičním produktu nejsou dotčeny práva a povinnosti vyplývající ze smluv

o účtech nebo o majetkových účtech, na kterých jsou evidovány peněžní prostředky nebo

investiční nástroje, které tvoří majetek vedený v rámci dlouhodobého investičního produktu.

§ 193b

Povinnosti poskytovatele dlouhodobého investičního produktu

(1) Poskytovatel dlouhodobého investičního produktu nesmí provést pokyn majitele

tohoto produktu, který by měl za následek navrácení daňové podpory tohoto produktu, ledaže

– 26 –

jej poskytovatel tohoto produktu předem informuje v textové podobě o těchto dopadech a

majitel tohoto produktu prohlásí v textové podobě, že si je těchto dopadů vědom. Textová

podoba je zachována, jsou-li informace sděleny takovým způsobem, který majiteli

dlouhodobého investičního produktu umožní je uchovat a opakovaně zobrazovat.

(2) Poskytovatel dlouhodobého investičního produktu nebo jím pověřená osoba musí

mít v úschově listinné cenné papíry vedené v rámci dlouhodobého investičního produktu.

(3) Uložením peněžních prostředků u jiné osoby podle § 193a odst. 3, pověřením jiné

osoby vedením evidence podle § 193a odst. 4, využitím služeb jiné osoby podle § 193a odst. 5

nebo pověřením jiné osoby úschovou podle odstavce 2 zůstává ve vztahu k majiteli

dlouhodobého investičního produktu nedotčena povinnost poskytovatele dlouhodobého

investičního produktu nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinnosti.

§ 193c

Majetek vedený v rámci dlouhodobého investičního produktu

(1) Majetek vedený v rámci dlouhodobého investičním produktu mohou tvořit pouze

a) peněžní prostředky,

b) investiční cenné papíry,

c) cenné papíry kolektivního investování,

d) nástroje peněžního trhu a

e) deriváty, které nejsou investičním cenným papírem a které jsou sjednány výhradně

za účelem zajištění majetku vedeného v rámci dlouhodobého investičního produktu, je-li

hodnotou, ke které se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový kurz nebo

měna.

(2) Dojde-li k prodeji, odkupu nebo splacení investičního nástroje podle odstavce 1

písm. b) až d), nebo je-li poskytnuto vypořádání v penězích z derivátu podle odstavce 1 písm. e),

zůstávají získané peněžní prostředky součástí majetku vedeného v rámci dlouhodobého

investičního produktu; to platí i pro peněžní prostředky získané z důvodu zániku emitenta

investičního nástroje, investiční nástroje získané výměnou za jiné investiční nástroje vedené

v rámci dlouhodobého investičního produktu a pro výnosy z majetku vedeného v rámci

dlouhodobého investičního produktu.

§ 193d

Zákaz ovlivňování zaměstnance při výběru poskytovatele dlouhodobého investičního

produktu

Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat zaměstnance při výběru poskytovatele dlouhodobého

investičního produktu ani přijmout pobídku, která může vést k porušení této povinnosti.“.

Dosavadní část patnáctá se označuje jako část šestnáctá.

23. V § 199 odst. 2 se text „§ 9aj odst. 6,“ zrušuje a za text „§ 12g odst. 3,“ se vkládá text

„§ 12h odst. 4,“.

– 27 –

24. V § 199 odst. 6 se text „9al, 9am, 9an, 9ao,“ zrušuje.

následuje ČÁST OSMÁ

Změna insolvenčního zákona

Čl. X

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona

č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona

č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod

č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona

č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona

č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb.,

zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona

č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona

č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb.,

zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona

č. 191/2020 Sb., zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb.,

zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 298/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb. a zákona

č. 416/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 82 se odstavec 6 zrušuje.

2. V § 113 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

3. V § 118 se odstavec 3 zrušuje.

4. V § 172 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo jiného obdobného

podřízeného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky vydaného

podle práva cizího státu“.

5. § 247 se zrušuje.

6. V části druhé hlavě IV se za díl 3 vkládá nový díl 4, který včetně nadpisu zní:

„Díl 4

Informování České národní banky soudem

§ 388d

Soud vyrozumí bez zbytečného odkladu Českou národní banku o zahájení řízení

– 28 –

o úpadku nebo o vydání rozhodnutí o úpadku osoby podle § 367 odst. 1, zúčtovatele nebo

clearingové instituce podle zákona upravujícího platební styk, jde-li o účastníka platebního

systému s neodvolatelností zúčtování podle zákona upravujícího platební styk nebo účastníka

vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle zákona upravujícího podnikání na

kapitálovém trhu.

CELEX: 31998L0026

§ 388e

Je-li dlužník provozovatelem nebo účastníkem platebního systému s neodvolatelností

zúčtování nebo zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování podle zákona

upravujícího platební styk, nebo je-li dlužník provozovatelem nebo účastníkem vypořádacího

systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému

s neodvolatelností vypořádání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, soud

současně se zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku vyrozumí bez zbytečného

odkladu Českou národní banku o

a) vydání rozhodnutí o úpadku,

b) vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 3 nebo podle § 113 odst. 1,

c) vyhlášení moratoria nebo

d) prohlášení konkursu.“.

Čl. XI

Přechodné ustanovení

Na pohledávky přihlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon

č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. XII

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona

č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,

zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona

č. 119/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Nárok na státní příspěvek má účastník, který

a) nedosáhl věku 65 let a nebyl mu přiznán starobní důchod z důchodového pojištění a

b) má

1. trvalý pobyt na území České republiky, nebo

2. bydliště na území členského státu a je účasten důchodového pojištění podle tuzemských

– 29 –

právních předpisů3) nebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice4)

.“.

2. V § 14 odst. 1 větách první a druhé se částka „300 Kč“ nahrazuje částkou „500 Kč“.

3. V § 14 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) 500 až 1 699 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku 20 % z částky měsíčního příspěvku

účastníka,“.

4. V § 14 odst. 2 písm. b) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „1 700“ a částka „230 Kč“ se

nahrazuje částkou „340 Kč“.

5. V § 15 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) statistické.“.

6. V § 15 odst. 3 se za slova „Ministerstva vnitra,“ vkládají slova „Ministerstva obrany,

Ministerstva spravedlnosti,“.

7. V § 20 odst. 2 se slovo „pojištění2)“ nahrazuje slovem „pojištění3)

“.

8. V § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. b) se číslo „60“ nahrazuje číslem „120“ a slova

„; smlouva o doplňkovém penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, která však

nesmí přesáhnout 120 kalendářních měsíců“ se zrušují.

9. V § 24 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Prostředky účastníka lze v rámci kombinace dávek podle odstavce 1 dělit pouze

jednou, a to při současném vypořádání všech prostředků účastníka splňujícího nárok na

jednorázové vyrovnání.

(3) Zemřou-li účastník i určená osoba ve stejnou dobu nebo za okolností, které brání

zjištění, kdo z nich zemřel jako první, považuje se pro účely posouzení vzniku nároku na

jednorázové vyrovnání za zjištěné, že účastník přežil určenou osobu a jednorázové vyrovnání

se stává předmětem dědictví.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

10. V § 25 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zemřou-li účastník i určená osoba ve stejnou dobu nebo za okolností, které brání

zjištění, kdo z nich zemřel jako první, považuje se pro účely posouzení vzniku nároku na

odbytné za zjištěné, že účastník přežil určenou osobu a odbytné se stává předmětem dědictví.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

11. V § 25 odstavec 5 zní:

– 30 –

„(5) Částečné odbytné do výše jedné třetiny hodnoty prostředků účastníka bez příspěvků

zaměstnavatele zaplacených za účastníka a bez státních příspěvků náleží účastníkovi, který

dosáhl věku 18 let, pokud spořicí doba trvala nejméně 120 kalendářních měsíců a během

posledních 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní

společnosti. Žádost o částečně odbytné lze podat během 12 kalendářních měsíců bezprostředně

následujících po dni, kdy účastník dosáhl věku 18 let. Podáním žádosti ani výplatou částečného

odbytného doplňkové penzijní spoření účastníka nezaniká. Není-li stanoveno jinak, platí pro

částečné odbytné ustanovení tohoto zákona o odbytném.“.

12. V § 60 odst. 4 se slovo „vynásobené“ nahrazuje slovem „vynásobeného“.

13. V § 77h se na konci textu písmene e) doplňují slova „, přičemž obsah evidence stanoví

prováděcí právní předpis“.

14. V § 94 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vytvoří-li a obhospodařuje-li penzijní společnost účastnický fond, který je

alternativním účastnickým fondem (§ 108a až 108c), musí mít současně vytvořen

a obhospodařovat účastnický fond, který není alternativním účastnickým fondem ani povinným

konzervativním fondem; tím není dotčena povinnost podle odstavce 1.“.

15. V § 98 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Majetek, který není zajištěn proti měnovému

riziku, může tvořit nejvýše 1 % hodnoty majetku v povinném konzervativním fondu.“.

16. V části sedmé se za hlavu V vkládá nová hlava VI, která včetně nadpisu zní:

„Hlava VI

Alternativní účastnický fond

§ 108a

Výjimka pro úplatu penzijní společnosti ve vztahu k alternativnímu účastnickému fondu

(1) Pro alternativní účastnický fond se § 60 odst. 3 a 4 nepoužijí.

(2) Výše úplaty podle § 60 odst. 1 písm. a) nesmí v případě alternativního účastnického

fondu překročit 2,5 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v alternativním

účastnickém fondu. Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém

alternativním účastnickém fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý

aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu alternativního účastnického fondu

za každý den příslušného období.

(3) Výše úplaty podle § 60 odst. 1 písm. b) je v případě alternativního účastnického

fondu nejvýše 25 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období

a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému

období od vzniku alternativního účastnického fondu vynásobeného průměrným počtem

penzijních jednotek v příslušném období.

– 31 –

§ 108b

Skladba majetku v alternativním účastnickém fondu

(1) Alternativní účastnický fond investuje prostředky účastníka do aktiv uvedených

v odstavci 2 a v § 100 odst. 2 písm. a) až h) při dodržení zásad rozložení rizika spojeného

s investováním.

(2) Alternativní účastnický fond investuje i do

a) investičních cenných papírů, které nejsou uvedeny v § 100 odst. 2 písm. a) a b),

b) cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,

který lze v České republice veřejně nabízet podle zákona upravujícího investiční společnosti

a investiční fondy,

c) komodit nebo do certifikátů, které je zastupují,

d) komoditních derivátů,

e) nemovitých věcí,

f) podílů na právnické osobě, jejímž předmětem činnosti je převážně nabývání nemovitých

věcí, správa nemovitých věcí a úplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem

za účelem dosažení zisku,

g) veřejné infrastruktury podle stavebního zákona,

h) práv duševního vlastnictví,

i) plavidel, letadel, drážních vozidel nebo strojů,

j) práv na výplatu peněžních prostředků,

k) podílů na obchodní společnosti, které nejsou vtěleny do cenného papíru.

(3) Komoditou se pro účely tohoto zákona rozumí zastupitelná věc, která může být

předmětem fyzické dodávky, jejíž hodnota je zjistitelná a se kterou lze obchodovat.

(4) Komoditním derivátem se pro účely tohoto zákona rozumí derivát,

jehož podkladovým aktivem je komodita.

§ 108c

Investování alternativního účastnického fondu do cenných papírů kolektivního

investování

(1) Pro alternativní účastnický fond se § 105 nepoužije.

(2) Penzijní společnost může investovat nejvýše 10 % hodnoty majetku v alternativním

účastnickém fondu do cenných papírů vydávaných jedním investičním fondem nebo jedním

zahraničním investičním fondem.“.

Dosavadní hlavy VI až IX se označují jako hlavy VII až X.

17. V § 115 odst. 4 se slova „reálnou hodnotou“ nahrazují slovy „podle zvláštního právního

předpisu upravujícího účetnictví“.

– 32 –

18. V § 115 se odstavec 5 zrušuje.

19. V § 136 odst. 3 a 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; penzijní společnost volbě

účastníka nevyhoví, bude-li se jednat o strategii spoření zahrnující alternativní účastnický

fond“.

20. V § 170 odst. 1 se za text „§ 77b odst. 1,“ vkládá text „§ 77h písm. e),“ a text „§ 115

odst. 5,“ se zrušuje.

21. V § 188 odst. 3 se slova „zákona o penzijním připojištění, a neobsahuje-li zákon

o penzijním připojištění odpovídající pravidla, potom podle“ zrušují.

22. § 190 zní:

㤠190

(1) Účastníkovi penzijního připojištění může vzniknout doplňkové penzijní spoření

nejdříve

a) od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni zahájení výplaty

dávky z poslední penze, nebo

b) od prvního dne prvního celého kalendářního měsíce, kdy je penzijní připojištění přerušeno.

(2) Účastník doplňkového penzijního spoření může platit příspěvky na penzijní

připojištění pouze tehdy, pokud má přerušeno placení příspěvku účastníka podle § 11 odst. 3

a 4 a před přerušením platil příspěvek na doplňkové penzijní spoření nejméně 36 kalendářních

měsíců nebo nejméně 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích od posledního přerušení placení

příspěvku u téže penzijní společnosti, nebo pokud mu byla zahájena výplata dávky ze všech

prostředků; nejdříve však

a) od prvního dne prvního celého kalendářního měsíce, kdy je placení příspěvku účastníka

přerušeno, nebo

b) od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni zahájení výplaty

dávky ze všech prostředků.

(3) Účastník penzijního připojištění, který je současně účastníkem doplňkového

penzijního spoření, může platit příspěvky na doplňkové penzijní spoření pouze tehdy,

pokud má přerušeno penzijní připojištění, nebo mu byla zahájena výplata dávky z poslední

penze; nejdříve však

a) od prvního dne prvního celého kalendářního měsíce, kdy je penzijní připojištění přerušeno,

nebo

b) od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni zahájení výplaty

dávky z poslední penze.

(4) Práva a povinnosti účastníka v transformovaném fondu a příjemce dávky penzijního

připojištění z transformovaného fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění, sjednaným

penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění. Jejich nároky zůstávají s výjimkou

omezení nároku na převod prostředků k jinému fondu zachovány.“.

– 33 –

23. V § 191 odst. 3 větě první se slova „s penzijní společností, která tento transformovaný

fond obhospodařuje“ zrušují.

24. V § 191 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Nelze převést prostředky z účastnického

fondu do transformovaného fondu.“.

25. V § 192 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; ziskem vykázaným v účetní

závěrce transformovaného fondu se rozumí součet zisku za účetní období a nerozděleného

zisku z předchozích období snížený o ztrátu za účetní období a o neuhrazenou ztrátu za

předchozí období“.

26. V § 193 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1. Podmínky nároku na státní příspěvek podle § 13 a 14 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují na příspěvky na doplňkové

penzijní spoření a penzijní připojištění placené od kalendářního měsíce následujícího po

měsíci, ve kterém tento zákon nabude účinnosti. Tím nejsou dotčeny nároky na státní

příspěvky vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona.

2. Podmínky délky spořící doby podle § 20 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují na smlouvy o doplňkovém penzijním

spoření uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o spotřebitelském úvěru

Čl. XIV

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,

zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 186/2020 Sb., zákona

č. 237/2020 Sb., zákona č. 353/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Jde-li částečně o spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 2 písm. b) a částečně

o spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 2 písm. a), který není účelově určený podle

odstavce 2 písm. b), rozhoduje o tom, zda se daný spotřebitelský úvěr na bydlení pro účely

náhrady účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením

považuje za spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 2 písm. b) nebo za spotřebitelský

úvěr na bydlení podle odstavce 2 písm. a), který není účelově určený podle odstavce 2 písm. b),

převažující účel spotřebitelského úvěru. Nelze-li převažující účel určit, použije se na takový

spotřebitelský úvěr úprava spotřebitelského úvěru na bydlení podle odstavce 2 písm. a), který

– 34 –

není účelově určený podle odstavce 2 písm. b).“.

2. V § 5 odst. 4 se číslo „117“ nahrazuje číslem „117a“.

3. V § 117 odst. 3 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

„e) u spotřebitelského úvěru na bydlení, pokud od uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru

uplynulo nejméně 24 měsíců, došlo-li k převodu vlastnického práva k nemovité věci,

převodu věcného práva k nemovité věci, převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

nebo převodu účasti v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného

domu, byl-li spotřebitelský úvěr na bydlení zajištěn touto nemovitou věcí nebo týkal-li se

účel spotřebitelského úvěru na bydlení uvedený v § 2 odst. 2 písm. b) bodech 1 až 6 této

nemovité věci nebo její součásti, družstevního podílu v bytovém družstvu nebo účasti v jiné

právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu,

f) u spotřebitelského úvěru na bydlení, pokud od uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru

uplynulo nejméně 24 měsíců, v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů, jehož

předmětem byla nemovitá věc, věcné právo k nemovité věci, družstevní podíl v bytovém

družstvu nebo účast v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného

domu, byl-li spotřebitelský úvěr na bydlení zajištěn touto nemovitou věcí nebo týkal-li se

účel spotřebitelského úvěru na bydlení uvedený v § 2 odst. 2 písm. b) bodech 1 až 6 této

nemovité věci nebo její součásti, družstevního podílu v bytovém družstvu nebo účasti v jiné

právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena g) a h).

4. V § 117 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „; přesahuje-li předčasně

splacená část spotřebitelského úvěru 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru, nesmí

věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 2 z té části

předčasně splacené části spotřebitelského úvěru, která nepřesahuje 25 % celkové výše

spotřebitelského úvěru“.

5. V § 117 odst. 4 větě první se za slovo „nesmí“ vkládají slova „u spotřebitelského úvěru

jiného než na bydlení a u spotřebitelského úvěru na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. a),

který není účelově určený podle § 2 odst. 2 písm. b) nebo není spotřebitelským úvěrem

na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. c),“.

CELEX: 32014L0017

CELEX: 32008L0048

6. V § 117 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou „U spotřebitelského úvěru na bydlení podle

§ 2 odst. 2 písm. b) nebo c) nesmí výše náhrady nákladů podle odstavce 2 přesáhnout

2 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.“.

CELEX: 32014L0017

7. V § 117 odst. 6 písm. b) se za slova „údaje o“ vkládá slovo „předpokládané“.

CELEX: 32014L0017

– 35 –

8. V § 117 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Má-li dojít k předčasnému splacení v jiném kalendářním měsíci, než ve kterém

došlo věřiteli sdělení spotřebitele o jeho úmyslu spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně

splatit, pro účely poskytnutí údaje o výši náhrady nákladů podle odstavce 6 písm. b)

u spotřebitelského úvěru na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b) nebo c) se použije průměr

zápůjčních úrokových sazeb uveřejněný Českou národní bankou v kalendářním měsíci

předcházejícím dni, v němž věřiteli došlo sdělení spotřebitele o jeho úmyslu spotřebitelský úvěr

na bydlení předčasně splatit, pro skupinu spotřebitelských úvěrů na bydlení, jejichž období, pro

které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, je srovnatelné s dobou od předčasného splacení

do konce období, pro které je u předčasně spláceného spotřebitelského úvěru na bydlení

sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a které jsou s předčasně spláceným spotřebitelským

úvěrem na bydlení srovnatelné podle toho, zda jde o spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2

odst. 2 písm. b) zajištěný zástavním právem k nemovité věci nebo tímto zástavním právem

nezajištěný nebo o spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. c) zajištěný zástavním

právem k nemovité věci nebo tímto zástavním právem nezajištěný. Určení výše účelně

vynaložených nákladů vzniklých věřiteli v souvislosti s předčasným splacením pro účely

náhrady nákladů podle odstavce 2 způsobem podle § 117a tím není dotčeno.“.

9. Za § 117 se vkládá nový § 117a, který včetně nadpisu zní:

㤠117a

Určení výše účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení

(1) Pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení podle § 117 odst. 2

u spotřebitelského úvěru na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b) nebo c) věřiteli, který je oprávněn

poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení, se rozumí

a) účelně vynaloženými náklady vzniklými věřiteli v souvislosti s předčasným splacením

částka odpovídající kladnému součtu nezbytných administrativních nákladů na předčasné

splacení, jejichž výše nesmí přesáhnout částku 1 000 Kč, a rozdílu mezi částkou úroku,

kterou by spotřebitel z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru zaplatil

za dobu ode dne předčasného splacení do konce období, pro které je sjednána pevná zápůjční

úroková sazba, a částkou úroku, kterou by za stejnou dobu spotřebitel z předčasně splacené

části celkové výše spotřebitelského úvěru zaplatil, pokud by daná část celkové výše

spotřebitelského úvěru byla při zachování stejné výše splátky sjednané ve smlouvě

o spotřebitelském úvěru úročena průměrem zápůjčních úrokových sazeb uveřejněným

Českou národní bankou v kalendářním měsíci předcházejícím dni předčasného splacení pro

skupinu spotřebitelských úvěrů na bydlení, jejichž období, pro které je sjednána pevná

zápůjční úroková sazba, je srovnatelné s dobou ode dne předčasného splacení do konce

období, pro které je u předčasně spláceného spotřebitelského úvěru na bydlení sjednána

pevná zápůjční úroková sazba, a které jsou s předčasně spláceným spotřebitelským úvěrem

na bydlení srovnatelné podle toho, zda jde o spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2

písm. b) zajištěný zástavním právem k nemovité věci nebo tímto zástavním právem

nezajištěný nebo o spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. c) zajištěný

zástavním právem k nemovité věci nebo tímto zástavním právem nezajištěný,

b) průměrem zápůjčních úrokových sazeb průměr zápůjčních úrokových sazeb u srovnatelných

spotřebitelských úvěrů na bydlení sjednaných v období 3 po sobě jdoucích kalendářních

měsíců, který Česká národní banka vypočítá za každé 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce

pro skupiny spotřebitelských úvěrů na bydlení členěné podle období, pro které je sjednána

– 36 –

pevná zápůjční úroková sazba, a podle toho, zda jde o spotřebitelský úvěr na bydlení podle

§ 2 odst. 2 písm. b) zajištěný zástavním právem k nemovité věci nebo tímto zástavním

právem nezajištěný nebo o spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. c) zajištěný

zástavním právem k nemovité věci nebo tímto zástavním právem nezajištěný.

(2) Česká národní banka uveřejňuje průměry zápůjčních úrokových sazeb na svých

internetových stránkách měsíčně v druhém kalendářním měsíci následujícím po období, za

které se průměry zápůjčních úrokových sazeb vypočítají, a to do desátého dne tohoto měsíce

na dobu 10 let od kalendářního měsíce následujícího po dni jejich uveřejnění.

(3) Podrobnosti určení srovnatelných spotřebitelských úvěrů na bydlení včetně členění

do skupin podle délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a podle

toho, zda jde o spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b) zajištěný zástavním

právem k nemovité věci nebo tímto zástavním právem nezajištěný nebo o spotřebitelský úvěr

na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. c) zajištěný zástavním právem k nemovité věci nebo tímto

zástavním právem nezajištěný, stanoví prováděcí právní předpis.“.

10. V § 154 odst. 1 písm. w) se za číslo „5“ doplňují slova „nebo § 117a“.

11. V § 160 se slova „a § 69 odst. 5“ nahrazují slovy „, § 69 odst. 5 a § 117a odst. 3“.

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XIV

bodu 1 tohoto zákona, upravující předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení

se použijí i na spotřebitelský úvěr na bydlení sjednaný přede dnem nabytí účinnosti

čl. XIV bodu 1 tohoto zákona.

2. Česká národní banka uveřejňuje průměry zápůjčních úrokových sazeb podle § 117a

odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. XIV

bodu 11 tohoto zákona, od osmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení

tohoto zákona.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou

a) čl. III bodů 1 a 2, čl. XIV bodu 9, pokud jde o § 117a odst. 1 písm. b) a § 117a odst. 2 a 3,

čl. XIV bodu 11 a čl. XV bodu 2, které nabývají účinnosti prvním dnem čtvrtého

kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení,

b) čl. XIV bodů 1 až 8, čl. XIV bodu 9, pokud jde o § 117a odst. 1 písm. a), čl. XIV bodu 10

a čl. XV bodu 1, které nabývají účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce

následujícího po dni jeho vyhlášení,

c) čl. V, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru